logo
logo

Algemene voorwaarden en Vertrouwelijkheid

Privacy

PRIVACY EN BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die op de site nissan.autogroepservayge.be (hierna: ‘de Site’) kunnen verzameld worden is de vennootschap Autogroep Servayge, met adres te Avelgemstraat 158 en ondernemingsnummer BE 0470.280.249 (e-mailadres: zwevegem@autogroepservayge.be).

Dealer Servayge verzamelt en verwerkt via de Site geen gegevens aan de hand waarvan u geïdentificeerd kan worden (persoonsgegevens), tenzij u deze informatie bezorgt via het invullen van formulieren op de website, met uitzondering van cookies (zie cookiebeleid) en automatisch doorgestuurde gegevens door uw apparaat. Tijdens een verbinding met de Site worden immers bepaalde gegevens automatisch overgemaakt aan de Site zoals het IP/TCP adres, merk en versie van de browser, het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde internetpagina, op basis waarvan u ook geïdentificeerd zou kunnen worden (bijvoorbeeld via het IP/TCP adres).

De informatie die u verstrekt via de Site wordt verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en meer bepaald met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens op de Site heeft als doelstelling:
• een positief gevolg te geven aan de aanvragen die door de internetsurfers geformuleerd worden tijdens hun bezoek op de Site;
• het optimaliseren van het beheer van de Site en van de klantenadministratie;
• het optimaliseren van de kwaliteit van de service die aan de internetsurfers geboden wordt;
• marktstudies en analyses uitvoeren en bezoekersstatistieken en profielsamenstellingen maken;
• direct marketing campagnes of andere promotionele doelen te voeren door Servayge of derden. In dit verband kunnen persoonsgegevens derhalve doorgegeven worden aan aan ondernemingen die een band onderhouden met Servayge, waaronder wordt begrepen elk lid van de Nissan groep, waaronder de dochterondernemingen van Nissan Belux, de moedervennootschap en diens dochterondernemingen, netwerk, alsook onze commerciële partners.

Door deze gegevens vrijwillig te verschaffen, verleent de u de toelating aan Servayge om die gegevens te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden. U kan zich ook steeds gratis verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken aan het einde van elk formulier.

De verwerking van persoonsgegevens op de Site met volgende doelstelling is onderworpen aan uw voorafgaandelijke en specifieke toestemming:
• u regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten of nieuwe diensten van Servayge, alsook van elk nieuw aanbod van goederen of diensten die hem kunnen interesseren.

U heeft het recht uw gegevens in te kijken en ze desgevallend te corrigeren of aan te vullen door Servayge te contacteren via volgend e-mailadres: zwevegem@autogroepservayge.be. U heeft ook steeds de mogelijkheid om de Privacy Commissie (CBPL) te contacteren en het publiek register te consulteren.
Servayge behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens die verkregen werden voor verwerking door te geven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (’EER’) op voorwaarde dat dit land een passend beschermingsniveau waarborgt en de wettelijke regels nageleefd worden. Indien het land waarnaar de persoonsgegevens doorgegeven worden geen passend beschermingsniveau biedt, wordt hiervoor uw toestemming gevraagd en zal Servayge zelf de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens verwerkt worden met naleving van de wettelijke regels.
Servayge behoudt zich tevens het recht voor het huidige privacybeleid te wijzigen. Wanneer passend zal Servayge degenen wiens persoonsgegevens verwerkt worden van deze wijzigingen per post of per e-mail op de hoogte brengen.

COOKIE POLICY

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine bestanden geplaatst op uw computer of mobiele telefoonbrowser door de websites die u bezoekt. Cookies worden wijdverspreid gebruikt om websites te laten werken, de gebruikservaring te verbeteren alsook bepaalde informatie aan de eigenaar van een website mee te delen. Onze cookies kunnen informatie opslaan omtrent uw online voorkeuren en ons toelaten onze website aan te passen aan uw voorkeuren.

HOE KAN U HET GEBRUIK VAN COOKIES AANVAARDEN OF WEIGEREN?
Gebruikers hebben steeds de mogelijkheid om de configuratie van hun computer aan te passen om ofwel alle cookies te aanvaarden, ofwel deze te weigeren of hen te verwittigen wanneer een cookie wordt gebruikt. Het weigeren van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde gepersonaliseerde services niet kunnen aangeboden worden aan die gebruiker, wat met zich mee kan brengen dat een volledig gebruik van alle eigenschappen van onze website (hierna: ‘de Site’) niet mogelijk is.
Als u het gebruik van alle of bepaalde cookies wenst te weigeren, dient u uw brow

ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de Site, alsook op het gebruik van alle software of apps die verband houden met de Site of ervan gedownload kunnen worden. Door zich toegang te verschaffen tot de Site verklaart de gebruiker (hierna: ‘u’) deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Zo u deze gebruiksvoorwaarden niet zou aanvaarden, verzoekt Servayge u de Site te verlaten.
Servayge behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om bij elk bezoek aan de Site u te vergewissen van de laatste versie van onze gebruiksvoorwaarden. Uw gebruik van de Site na een wijziging impliceert uw aanvaarding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.
De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen. De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruik van de Site, waaronder ook begrepen wordt elke software of app die verband houdt met de Site of ervan downloadbaar is, is volledig op uw eigen risico. Servayge kan niet garanderen dat de Site vrij is van bugs, errors, malware of andere fouten die uw computer en/of andere apparatuur kunnen aantasten. Servayge is, behoudens in het geval van zware of opzettelijke fout en bij overlijden of lichamelijk letsel, niet aansprakelijk ten aanzien van u voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de Site.

PRODUCTEN EN PRIJZEN
Servayge streeft er constant naar om haar producten te verbeteren, zodat alle informatie onderhevig is aan wijzigingen. Servayge poogt steeds de correcte en meest actuele gegevens op de Site weer te geven, doch de specificaties, technische kenmerken, uitrustingen, modellen en prijzen van alle items op de Site kunnen mogelijks niet meer actueel zijn op het moment dat u de Site bezoekt. Met name gelden alle tarieven en prijzen op de Site slechts op de datum waarop ze worden verstrekt en kunnen deze zonder verwittiging worden aangepast. Prijzen voor alle passagiersvoertuigen zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Prijzen voor professionele voertuigen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Prijzen op de fleet-website worden verduidelijkt door bijzondere disclaimers. Het betreffen de aanbevolen maximumprijzen in euro voor nieuwe voertuigen en gelden niet als aanbod om te contracteren of raadgeving, aanbeveling dan wel persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van voertuigen of toebehoren. Contacteer Servayge steeds voor het meest actuele informatie of een aanbod. Door de eigenheid van de gebruikte technologie is het mogelijk dat de getoonde kleuren op de Site niet overeenstemmen met de eigenlijke kleuren.

(INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN
Servayge behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de Site en op alle elementen waaruit de Site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch niet beperkt tot de teksten, illustraties, lay-out, databanken en informaticaprogramma’s. U geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de Site maar er wordt geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht aan u overgedragen bij gebruik van de Site. Deze licentie geeft u enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de Site, deze te raadplegen en op een normale wijze voor uw persoonlijke behoeften gebruik te maken van de op de Site aangeboden diensten, waaronder het toegestaan wordt om strikt voor eigen gebruik prints van de Site te maken om u toe te laten om een geïnformeerde beslissing te nemen omtrent de producten van Nissan.
Elke reproductie en/of hergebruik, wijziging of mededeling van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de Site, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiële delen van de Site, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van de Site of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van Servayge. De merken, benamingen en logo’s die zich op de Site bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van Servayge of van verbonden ondernemingen en kunnen niet worden overgenomen, zelfs indien deze niet werden gedeponeerd op enigerlei wijze. U mag deze met name niet gebruiken als metatags op andere websites.

INHOUD VAN DERDEN – HYPERLINKS
Servayge kan op de Site hyperlinks plaatsen naar websites van verbonden of niet verbonden derden. Die websites zijn onafhankelijk van de Site. Op geen enkele wijze controleert of beheert Servayge zulke websites. Links naar dergelijke websites impliceren op geen enkele wijze een instemming met of associatie tussen Servayge en deze websites en Servayge zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn, behoudens in geval van zware of opzettelijke fout, voor het linken naar deze websites en hun inhoud, producten, diensten, reclame of andere zaken die voorkomen op deze websites. Toegang tot en gebruik van deze websites gebeurt op uw eigen risico is onderworpen aan de eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van die websites.
Ook hyperlinks van websites van verbonden en niet-verbonden derden naar de Site vallen buiten de aansprakelijkheid van Servayge, behoudens in geval van zware of opzettelijke fout. Elke aanmaak van een hyperlink naar de Site moet het voorwerp uitmaken van de voorafgaande uitdrukkelijke toelating van Servayge. De framing van geheel of delen van de Site is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Servayge.

TOEGANG TOT DE SITE VAN BUITEN BELGIË
De specificaties omtrent voertuigen en producten op de Site zijn, tenzij anders vermeld, enkel en alleen bestemd voor de Belgische markt. Deze specificaties (incl. omtrent basis- en optionele uitrustingen) kunnen variëren ten opzichte van andere markten. Sommige afgebeelde voertuigen kunnen modellen zijn uit andere markten, bijvoorbeeld in het geval van links of rechts bestuurde voertuigen, en vertegenwoordigen derhalve niet noodzakelijk de specificaties van de voertuigen in België.
De informatie en andere vermeldingen op de Site zijn mogelijks wettelijk ontoereikend buiten België. Indien u de Site bezoekt van buiten België bent u verantwoordelijk om u te vergewissen in hoeverre lokale wetgeving van toepassing is en zich daartoe daarmee desgevallend in regel te stellen. Alle vermelde telefoonnummers en telefoontarieven zijn enkel toepasselijk voor oproepen binnen België

BEREIKBAARHEID VAN DE SITE
Servayge kan niet garanderen dat het gebruik van de Site of delen ervan niet zal onderbroken worden en kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Site op eender welk moment of om eender welke reden, onder meer doch niet beperkt tot storingen op communicatielijnen, verbindingsproblemen, virussen, bugs, staking, ongeoorloofde toegang en elk geval van overmacht, onbeschikbaar zou zijn. De toegang tot de Site mag op eender welk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, opgeschort worden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Het gebruik van de Site en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alleen de rechtbanken en hoven van het geografisch arrondissement Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen, onder voorbehoud van bepalingen van dwingend recht of openbare orde die zouden verwijzen naar andere bevoegde rechtbanken of hoven (onder meer inzake consumentengeschillen).

CONTACTFORMULIER

  * Verplichte velden

  Uw gegevens worden alleen gebruikt door de Nissan-dealer voor marketing en promoties. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. U kunt zich hiervoor ten alle tijden afmelden door een email naar ons te sturen, hierdoor zal u niet meer op de hoogte gehouden worden door ons.

  [recaptcha size:compact]

  Onze acties

  ONZE STOCK

  CONTACTEER ONS

  Onze diensten